Persondatapolitik

Nordisk Journalistcenter passer på dine personoplysninger

På Nordisk Journalistcenter ønsker vi at behandle alle samarbejdspartnere (studerende, interessenter og partnere) korrekt og gennemsigtigt, og derfor vil vi passe grundigt på de personoplysninger, vi modtager – og behandle dem efter den gældende lovgivning.

Der er personoplysninger, vi er nødt til at have, hvis du fx er kursist eller oplægsholder hos os. Ellers kan vi ikke administrere kurser, rejser m.v. De oplysninger vi gemmer, kan fx være dit navn, adresse, kontaktinfo, CPR-nr., pasnumre, oplysning om allegier og eventuelle sygemeldinger og så videre. Personoplysninger af denne art har vi hjemmel til at indsamle og behandle.

Der er også personoplysninger, som ligger ud over de ovennævnte, men som er vigtige for os at indsamle og behandle, fx for at sikre en god kvalitet i undervisning, konferencer, oplæg og markedsføring . I disse tilfælde må vi kun behandle personoplysninger, hvis du udtrykkeligt giver os et samtykke.

Helt grundlæggende gælder det, at vi kun må indsamle og behandle de personoplysninger, vi har brug for. Vi må kun bruge dem til præcis dét formål – og vi må kun gemme dem, så længe der er brug for det.

Alt hvad vi opbevarer af personoplysninger skal være lovlig og rimelig, i forhold til den opgave vi løser for vores kursister og samarbejdspartnere.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi beskytter dem mod, at de utilsigtet bliver tilintetgjort, går tabt eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger, hvilke rettigheder du har til fx indsigt, indsigelse, berigtigelse og sletning – og hvordan du giver samtykke og evt. trækker det tilbage igen. Du kan altid kontakte os om dette. Det kan fx være på: kontakt@njc.dk

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside.

Uddybende informationer

Information om databehandling, der sikrer gennemsigtighed

Nordisk Journalistcenter arbejder for, at du, som er registreret hos os, er sikret den gennemsigtighed, som EU’s databeskyttelsesforordning giver dig ret til.

Vi har i vores overordnede politik for behandling af persondata gjort det klart, at vi kun indsamler og behandler data, der er nødvendige for, at vi kan administrere dit kursusforløb, konferencedeltagelse (og lignende) – og for at vi kan drive Nordisk Journalistcenter som en sund virksomhed.

Vi behandler kun personoplysningerne til formålet, og hvis vi får brug for dem til et andet formål, informerer vi dig først.

Som nævnt ovenfor har Nordisk Journalistcenter som mål primært at behandle data, vi har lovhjemmel til at behandle, men hvor vi kun må gøre det efter at have fået samtykke fra dig, behandler vi kun disse data, når vi har fået samtykket, og vi stopper i det øjeblik, du eventuelt trækker det tilbage.

Gennemsigtigheden er også sikret ved, at du er velkommen til at bede om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og hvordan vi anvender dem.

Vi vil dog godt opfordre til, at du bruger denne mulighed varsomt og ikke for hyppigt – med ”rimelige mellemrum”, som det hedder i databeskyttelsesforordningen.

Hvor kommer reglerne fra?
Databeskyttelsesforordningens artikel 5 beskriver de principper for behandling af personoplysninger, som alle, herunder også Nordisk Journalistcenter, skal efterleve. I forordningens artikel 12 beskrives en dataansvarligs ansvar for at sikre gennemsigtighed i databehandlingen.

Information om hjemmel og samtykke

Behandling af personoplysninger, der følger af hjemmel

Som kursist på Nordisk Journalistcenter og som samarbejdspartner skal du være klar over, at vi behandler dine personoplysninger. Det gør vi for at gøre det muligt for dig at være indskrevet som kursist og oplægsholder og fx kunne modtage undervisning, deltage i konferencer m.v. Vi behandler også persondata for at kunne samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.

Det betyder, at du ikke behøver at give tilladelse (= samtykke) til, at Nordisk Journalistcenter behandler sådanne oplysninger.

Nordisk Journalistcenter er en del af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og har som uddannelsesinstitution lov til (= hjemmel til) at behandle oplysninger om dig som kursist, oplægsholder og deltager i konferencer m.v., når behandlingen sker for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Nordisk Journalistcenter, samt når behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, der er pålagt Nordisk Journalistcenter.

For potentielle kursister, oplægsholdere og konferencedeltagere gælder det fx, når vi behandler din ansøgning om optagelse, dine indskrivningsoplysninger, din ansøgning og dine eventuelle ansøgninger om dispensation og eventuelle klager.

NJC afholder konferencer, workshops og lignende arrangementer. I den forbindelse behandles personoplysninger som navn, adresse, telefon, e-mail samt andre oplysninger vores korrespondance med dig indeholder. Formålet er at planlægge, administrere, evaluere og eventuelt fakturere i forbindelse med afholdelse af konferencen.

Retsgrundlaget for behandlingen er den aftale vi har lavet med dig om tilmelding til kurset (art. 6, stk. 1, litra b om behandling nødvendig for udførelse af en kontrakt). Dine oplysninger vil i nogle tilfælde bliver videregivet for eksempel på deltagerlister, og derudover vil vores databehandlere behandle oplysningerne i overensstemmelse med den aftale og instruks, vi har indgået med databehandlerne. Dine oplysninger slettes, når opbevaring ikke længere er nødvendigt.

Behandling af personoplysning, hvor der skal gives samtykke

I visse situationer har Nordisk Journalistcenter ikke hjemmel til behandling af dine personoplysninger. I sådanne situationer vil vi altid bede dig om tilladelse til at behandle dine oplysninger. Det kan fx være, hvis vi tager portrætfotos af dig, som vi gerne vil offentliggøre, eller hvis du udtaler dig i portrætter af kurser m.v. på hjemmesiden.

Hvis vi beder dig om samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at sige nej. Hvis du giver dit samtykke, har du også mulighed for efterfølgende at trække det tilbage. Læs mere om samtykke andetsteds her.

Til tidligere medarbejdere, kursister eller konferencedeltagere

Når du holder op med at være kursist, oplægsholder eller konferencedeltager på Nordisk Journalistcenter, så kan der være situationer, hvor vi i en periode fortsat behandler dine personoplysninger.

Det kan fx være informationer, der skal videregives til SKAT og Feriekonto, HR-relevante informationer, personoplysninger i andre systemer og dokumenter, der har været gældende i forbindelse med din ansættelse, kursusdeltagelse m.v.  (fx referater mv.) – samt historier og nyheder på intranettet og hjemmesiden, som du optræder i.

Hvor kommer reglerne fra?

Databeskyttelsesforordningens artikel 6 beskriver kriterierne for lovlig behandling af almindelige personoplysninger, og Nordisk Journalistcenters behandling falder typisk inden for artikel 6. stk. 1, c og e (hjemmel) og a (samtykke).

Behandling af følsomme personoplysninger sker med hjemme i forordningens artikel 9, stk. 2 a (samtykke) og b (sikring af rettigheder i fx overenskomst).

Om samtykke

Der er databehandling, Nordisk Journalistcenter må udføre, fordi der er hjemmel dertil, og så er der databehandling, der kræver samtykke.

I disse tilfælde kan vi kun anvende personoplysninger med dit samtykke:

 • Portrætfotos (herunder også modelfotos)
 • Tilføjelse af dine kontaktinformationer til holdlister
 • Udlån af opgaver og materiale af enhver art, som du har skabt.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Til markedsføringsmæssige formål, fx i brochurer eller på hjemmesiden m.v., kan der blive anvendt situationsfotos fra kurser, konferencer, oplæg m.v.

Sådan giver du samtykke

Dit samtykke skal være en klar bekræftelse, der indebærer en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra dig, hvor du accepterer, at Nordisk Journalistcenter må behandle disse personoplysninger.

Du skal give samtykke til hvert enkelt formål, vi ønsker at behandle dine personoplysninger efter, men Nordisk Journalistcenter arbejder for, at det så vidt muligt sker på én gang.

Det er Nordisk Journalistcenteres politik, at alle samtykker skal være skriftlige; som udgangspunkt elektroniske. Det giver dig den største grad af sikkerhed, og det gør det lettere at administrere for os.

Du kan give samtykke her: (link følger snarest).

Sådan trækker du dit samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at du ikke kan trække samtykket tilbage med tilbagevirkende kraft. Den databehandling, vi har foretaget med dit samtykke, kan ikke annulleres.

Du kan trække dit samtykke tilbage her: (link følger snarest).

Hvor kommer reglerne fra?
Databeskyttelsesforordningens artikel 7 beskriver betingelserne for samtykke, den registreres rettigheder og den dataansvarliges forpligtelser i forbindelse hermed. I forordningens artikel 6 beskrives lovlig behandling af personoplysninger, og heraf fremgår det, at databehandlingen er lovlig, hvis den registrerede har afgivet et samtykke til et eller flere specifikke formål.

Retten til indsigt

Du har ret til, med ”rimelige mellemrum”, at få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi har om dig, og hvordan vi behandler dem.

Hvis du beder om indsigt, har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du har ret til at få følgende information:

Hvordan vi behandler dem.
Formålene med databehandlingen.
Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om.
Hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til.
Hvor vi har personoplysningerne fra, hvis vi ikke har fået dem af dig.
Hvor længe, vi vil opbevare dem – eller hvis det ikke er muligt at sige præcist, så information om de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
Information om retten til berigtigelse.
Information om retten til sletning.
Retten til at klage til Datatilsynet.
Nordisk Journalistcenter har pligt til at imødekomme din anmodning om indsigt ”uden unødig forsinkelse”. Det er vores politik, at behandlingen af din anmodning skal ske inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Nordisk Journalistcenter vil arbejde for, at din adgang til indsigt bliver så nem som muligt.

Sådan får du indsigt
Pt. skal du sende en mail til kontakt@njc.dk.

Vi arbejder på, at du skal kunne anmode om indsigt ved at sende anmodningen fra et sikkert site, hvor du beder om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig.

Vi skal bruge dit navn og dit CPR-nummer for at kunne finde de korrekte personoplysninger frem.

Hvor kommer reglerne fra?
Databeskyttelsesforordningens artikel 15 beskriver en registrerets ret til indsigt i oplysninger, som en dataansvarlig behandler om den registrerede. I forordningens artikel 12 beskrives den dataansvarliges forpligtelser til bl.a. at efterkomme anmodninger om indsigt.

Retten til at blive glemt (få slettet egne data)

Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med at opbevare dem, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis de ikke behandles i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning.

Nordisk Journalistcenter har pligt til at slette disse personoplysninger ”uden unødig forsinkelse”.
Det er vores politik, at behandlingen af din anmodning og sletning af oplysninger skal ske inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Vær opmærksom på, at en lang række oplysninger ikke kan slettes, da Nordisk Journalistcenter via andre love og bekendtgørelser er forpligtet til at gemme data om studerende og medarbejdere.

Sådan gør du
Du anmoder om at få slettet personoplysninger ved at sende en mail til kontakt@njc.dk  og angive de personoplysninger, du ønsker slettet.

Vi skal bruge dit navn og dit CPR-nummer for at kunne foretage en behandling af din indsigelse.

Vi arbejder på, at du skal kunne sende anmodningen fra et sikkert site.

Hvor kommer reglerne fra?
Databeskyttelsesforordningens artikel 17 beskriver den registreredes ret til sletning (”retten til at blive glemt”).

 

Retten til berigtigelse

Personoplysninger skal være korrekte, og Nordisk Journalistcenter skal tage ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der ikke er korrekte i forhold til de formål, hvortil de behandles, berigtiges.

Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i personoplysninger, som Nordisk Journalistcenter har registreret om dig, har du ret til at få fejlen rettet så hurtigt som muligt. Du har også ret til at få fuldstændiggjort oplysninger, hvis du bliver opmærksom på, at vi har registreret ufuldstændige oplysninger om dig. Kontakt os og gør opmærksom på fejl eller på hvad, der er ufuldstændigt.

Nordisk Journalistcenter har pligt til at besvare din anmodning om indsigt senest en måned efter, din anmodning er modtaget.

Hvis dine oplysninger er videregivet til andre instanser, orienterer Nordisk Journalistcenter disse instanser om ændringerne i dine oplysninger, sådan at dine oplysninger også kan blive rettet der. Du har ret til at få oplyst hvilke andre instanser, der måtte have modtaget dine oplysninger. Kontakt Nordisk Journalistcenter herom.

Vær opmærksom på, at du har ret til at få rettet deciderede fejl eller supplere oplysninger, der er mangelfulde. Du kan ikke få ændret på faktuelle forhold eller tilføje informationer, der er indtruffet efter, du fx har afsluttet et kursus, en konference eller lignende.

Sådan gør du
Du anmoder om at få berigtiget dine personoplysninger ved at sende en mail til kontakt@njc.dk og præcisere, hvad der skal berigtiges hvor.

Vi skal bruge dit navn og dit CPR-nummer for at kunne foretage en behandling af din henvendelse.

Vi arbejder på, at du skal kunne sende anmodningen fra et sikkert site.

Hvor kommer reglerne fra?
Retten til berigtigelse er fastlagt i databeskyttelsesforordningens artikel 16, og i artikel 19 er Nordisk Journalistcenters pligt til at orientere andre instanser, der måtte have dine personoplysninger, om berigtigelse eller fuldstændiggørelse, samt din ret til at få oplyst hvilke instanser, der har modtaget dine oplysninger, fastlagt.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger på baggrund af din særlige situation, når behandlingen af oplysningerne sker med hjemmel i ganske særlige situationer. Der er tale om situationer, hvor behandlingen sker som led i offentlig myndighedsudøvelse, som Nordisk Journalistcenter er blevet pålagt.

Vær opmærksom på, at det betyder, at du ikke kan gøre indsigelse mod al behandling af dine personoplysninger, men mod bestemte typer af behandling. Du kan eksempelvis ikke gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om din tilmelding, når du er kursist, konferencedeltagere m.v. på Nordisk Journalistcenter.

Når du har gjort indsigelse mod behandlingen, og hvis Nordisk Journalistcenter konstaterer, at den pågældende behandling er omfattet af din ret til indsigelse, må Nordisk Journalistcenter som udgangspunkt ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre der er ganske særlige og tungtvejende grunde hertil, herunder hensynet til eventuelle retskrav. Hvis Nordisk Journalistcenter finder, at der er ganske særlige og tungtvejende grunde, der taler for, at behandlingen af dine personoplysninger fortsætter på trods af din indsigelse, skal Nordisk Journalistcenter påvise dette.

Hvis der er tale om direkte markedsføring fra Nordisk Journalistcenter, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål. Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, vil vi derfor straks ophøre med behandle dine personoplysninger til dette formål.

Hvis du mener, at Nordisk Journalistcenter behandler personoplysninger om dig på en måde, der er i strid med gældende lovgivning, kan du naturligvis altid kræve, at denne behandling ophører. Kontakt Nordisk Journalistcenter herom på kontakt@njc.dk.

Nordisk Journalistcenter har pligt til at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter, at din anmodning er modtaget. Du vil modtage en afgørelse i sagen, og hvis du ikke får efterkommet dit ønske, vil du modtage en vejledning om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Sådan gør du
Du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger ved at sende en mail til kontakt@njc.dk og præcisere, hvad du gør indsigelse imod.

Vi skal bruge dit navn og dit CPR-nummer for at kunne foretage en behandling af din indsigelse.

Vi arbejder på, at du skal kunne sende anmodningen fra et sikkert site.

Hvor kommer reglerne fra?
Retten til indsigelse er fastlagt i databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Retten til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling i følgende tilfælde:

Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte, så skal behandlingen begrænses, indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om de er korrekte eller ej.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, kan du anmode om, at dine personoplysninger anvendes i begrænset omfang i stedet for at de slettes.

Hvis den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, så kan du bede om begrænset behandling.

Hvis du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, så kan du anmode om begrænset behandling i den periode, hvor det undersøges, om dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges.

Nordisk Journalistcenter har pligt til at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter, at din anmodning er modtaget. Hvis din anmodning imødekommes, vil du blive underrettet, inden begrænsningen evt. ophæves igen.

Sådan gør du
Du anmoder om begrænsning af behandling af dine personoplysninger ved at sende anmodningen til kontakt@njc.dk, hvor du præciserer, hvad du gør indsigelse imod.

Vi skal bruge dit navn og dit CPR-nummer for at kunne foretage en behandling af din indsigelse.

Vi arbejder på, at du skal kunne sende anmodningen fra et sikkert site.

Hvor kommer reglerne fra?
Retten til indsigelse er fastlagt i databeskyttelsesforordningens artikel 18.

Retten til ikke at blive genstand for profilering

Ved profilering forstås fuldt ud automatisk behandling af dine personoplysninger med henblik på at vurdere bestemte forhold om dig og eksempelvis træffe en automatisk afgørelse, der har retsvirkning for dig eller på anden måde påvirker din situation betydeligt.

Du har ret til indsigt i oplysninger indsamlet om dig, herunder også oplysninger der er anvendt i profileringsøjemed. Du har samtidig ret til ikke at blive gjort til genstand for en afgørelse, der omfatter profilering.

Nordisk Journalistcenter anvender ikke sådanne typer af automatiske afgørelser.

Hvor kommer reglerne fra?
Retten til ikke at blive genstand for profilering er fastlagt i databeskyttelsesforordningens artikel 22.

 

Retningslinjer for oplysninger om databehandling

Nordisk Journalistcenter har pligt til at informere registrerede (kursister, medarbejdere, konferencedeltagere m.v.) om vores behandling af data om dem.

Når vi indsamler oplysningerne direkte hos den registrerede

Situation: Når vi indsamler oplysninger om personer direkte hos personen selv (fx ved tilmelding til nyhedsbrev eller ansøgning), skal vi informere dem om, at vi gør dette.

Hvordan: Nordisk Journalistcenter har pligt til at informere personerne af egen drift. Der er ikke krav om at gøre dette skriftligt, men da vi skal kunne dokumentere, at vi har afgivet oplysningerne, vil det være en fordel.

Undtagelse: Dog gælder, at hvis de registrerede allerede er bekendt med oplysningerne, er det ikke et krav, at vi informerer.

Hvornår: Vi informerer personerne senest på det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles.

Hvad informerer vi om?
 • Dataansvarlig og dennes kontaktinformationer (evt. til repræsentant).
 • DPO’s kontaktinformationer (DPO = Data Protection Officer).
 • Formålet med behandlingen af de indsamlede oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen.
 • Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne.
 • Hvis Nordisk Journalistcenter har tænkt sig at overføre oplysningerne til tredjeland og angivelse af disses sikkerhedsniveau.
 • Tidsrummet oplysningerne vil blive opbevaret.
 • Retten til indsigt, berigtigelse og sletning, samt begrænsning af behandling og indsigelse.
 • Retten til at trække samtykke tilbage, hvis der er tale om behandling på baggrund af afgivet samtykke.
 • Retten til at klage til tilsynsmyndighed.
 • Om det er lovpligtigt eller hjemlet i kontrakt for den registrerede at afgive oplysningerne, og konsekvenser for den registrerede af ikke at afgive oplysningerne.
 • Forekomst af evt. automatiske afgørelser, herunder profilering, og logikkerne i de automatiske afgørelser.
 • Hvis Nordisk Journalistcenter vil viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, de er indsamlet til, skal der informeres om det.
Når vi ikke indsamler personoplysningerne direkte hos den registrerede

Situation: Når vi modtager oplysninger om en person, som ikke selv har afgivet dem til os, har vi pligt til at informere vedkommende om det.

Undtagelser: Hvis de registrerede allerede er bekendt med oplysningerne, eller det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at informere (særligt i forbindelse med arkivformål eller forskning), så er det ikke et krav, at vi informerer. Desuden gælder, at hvis der er tale om indsamling eller videregivelse, som udtrykkeligt er fastsat i EU-ret eller national ret, skal der ikke informeres.

Hvornår:

 • Informationerne herunder skal gives inden for en rimelig frist efter indsamlingen, men senest inden for en måned (hensyn til de specifikke forhold, som oplysningerne behandles under).
 • Hvis personoplysningerne skal bruges til at kommunikere med den registrerede, skal der informeres senest på tidspunktet for den første kommunikation med den registrerede.
 • Hvis oplysningerne er bestemt til videregivelse til en anden modtager, skal der informeres senest, når personoplysningerne videregives første gang.
Hvad informerer vi om?

Der informeres om stort set samme forhold, som når oplysningerne er indsamlet hos den registrerede.

 • Dataansvarlig og dennes kontaktinformationer (evt. til repræsentant).
 • DPO’s kontaktinformationer. (DPO = Data Protection Officer).
 • Formålet med behandlingen af de indsamlede oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen.
 • De berørte kategorier af personoplysninger (adskiller sig fra de kategorier, vi har indsamlet fra den registrerede).
 • Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne.
 • Hvis Nordisk Journalistcenter har tænkt sig at overføre oplysningerne til tredjeland og angivelse af disses sikkerhedsniveau
 • Tidsrummet, oplysningerne vil blive opbevaret.
 • Retten til indsigt, berigtigelse og sletning, samt begrænsning af behandling og indsigelse.
 • Retten til at trække samtykke tilbage, hvis der er tale om behandling på baggrund af afgivet samtykke.
 • Retten til at klage til tilsynsmyndighed.
 • Kilden til personoplysningerne,og angivelse af, om der er tale om offentlige kilder.
 • Forekomst af automatiske afgørelser, herunder profilering, og logikkerne i de automatiske afgørelser
 • Hvis Nordisk Journalistcenter vil viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, de er indsamlet til, skal der informeres om det.

Hvor kommer reglerne fra?
Nordisk Journalistcenters oplysningspligt er fastlagt i databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

 

Databeskyttelse

For henvendelser om persondata på Nordisk Journalistcenter skal du i de allerfleste tilfælde sende en mail til kontakt@njc.dk.

Har du brug for yderligere kontakt, kan du også skrive til:

John Frølich
Chef for Nordisk Journalistcenter
Mobil: + 45 2095 0945
E-mail: jf2@dmjx.dk