NJCs fremtidige strategiske ståsted

Fremtiden for NJC bygger på to grundpiller:

1. Et nordisk fundament:
At styrke nordisk journalistik og samarbejde på basis af ”den nordiske mediemodel”.

2. Et demokratisk mål:
At styrke og udbygge pressefriheden og borgernes aktive deltagelse i demokratiet, på basis af fri diskussion og meningsdannelse, tolerance og respekt.

NJC bygger således på de nordiske værdier og den nordiske mediemodel. Men NJCs virke rækker videre end til medlemmerne af Nordisk Råd.

Nogle af de væsentligste udviklinger og udfordringer i fremtiden er tværnationale og kan ikke forstås og løses indenfor rammerne af de gamle nationalstater. Klimaændringer, udviklingen i Arktis og de sikkerhedspolitiske dagsordener kender ikke til landegrænser. Med Corona og spredningen af COVID-19 har vi lært at også sundhedskriser må håndteres og løses på tværs af nationer.

 

Göran Lundin, forfatter og samarbejdspartner med Barents Press Sweden. Photo: Barents Press Sweden

NJC skal derfor omfavne Norden som et geografisk område, der udover de 5 nordiske nationer, også inkluderer Nordatlanten og naboregionerne i det nordlige og arktiske Rusland, Baltikum, Canada og USA (Alaska). Set fra Nordpolen udgør denne region et sammenhængende hele, der deler vilkår og udfordringer, ikke mindst inden for Nordisk Råds prioriterede indsatsområder: Den grønne omstilling, en socialt bæredygtig udvikling og en konkurrencedygtig region.

NJC skal formidle den nordiske mediemodel som ”best practise” til hele regionen og dens nærmeste naboer, inklusive de lande, hvor presse- og ytringsfrihed er under udvikling, og hvor behovet for medietræning og efteruddannelse af journalister er stort, som f.eks. Belarus og Ukraine.

NJC vil fastholde og videreudvikle den historiske tilknytning til Nordisk Ministerråd som en stabil partner. NJC’s rolle som forvaltningsorgan og medieoperatør for NMR vil fortsættes og udbygges inden for de områder, som fremgår af NMR’s vision og strategi frem til 2030, herunder klima og grøn omstilling.

Adfærdsændringer

De nødvendige initiativer for en grøn omstilling kræver adfærdsændringer hos borgerne, både hvad angår forbrug, vaner og kultur. Sådanne ændringer af borgernes hverdagsliv og vaner fordrer en fælles bevidsthed om problemernes karakter, proportioner og alvor, samt en tilsvarende bevidsthed om det enkelte menneskes bidrag til omstillingen.

Samtidig kræver de nødvendige politiske tiltag en demokratisk forankret, folkelig forståelse for tiltagenes nødvendighed og legitimitet.

Såvel adfærdsændringer som demokratisk opbakning er helt afhængig af, at borgerne har adgang til – og modtager – relevante informationer. Her er medierne – og journalistikken – et uomgængeligt redskab, hvis den grønne omstilling skal lykkes. En veluddannet journaliststand med relevant up-to-date viden om nødvendigheden af den grønne omstilling, er afgørende for at de grønne mål kan nås.

Konstruktiv medieudvikling og klimajournalistik

Der er samtidig behov for, at vi udvikler journalistikken om klimaændringerne i en mere konstruktiv retning. Befolkningerne er trætte af medier, der udelukkende vinkler på problemer, konflikter og dystre fremtidsperspektiver. Derfor skal der mere fokus på, hvordan vi inspirerer og giver håb – og hvordan vi sikrer, at demokratiet forbliver udgangspunktet, selvom verden ændres.

NJC vil derfor udvikle et kreativt netværk af journalister fra Norden, ’Nordic network for climate reporting’, der får til opgave at samle, udvikle og inspirere især den lokale og regionale klimajournalistik. Parallelt vil vi skabe et ’Nordic – North Russian network for climate reporting’ for også at bidrage til udviklingen af den russiske klimajournalistik.

NJC vil desuden styrke sit forskningsmæssige fundament. Vi skal sikre at NJC’s indsats for uddannelse, udveksling og udvikling både er forskningsmæssigt understøttet og selv bidrager til nye erkendelser.

Det vil ske gennem styrkelse af metode- og videnudviklingen i samarbejde med afdelingen for Forskning og Udvikling i DMJX, samt med universiteter, medie- og journalistuddannelser i ind- og udland.

Mere om Nordisk Journalistcenter: